CITRUS ADVOKATBYRÅ
 We Know the ropes

_______________________________
Fastigheter

FASTIGHET ELLER HUS

"En fastighet är ett mark- eller vattenområde eller en volym som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör (till exempel byggnader, andra anläggningar och växtlighet), som utgör en rättslig enhet.  I dagligt tal används ordet fastighet ofta oegentligt om en byggnad, men denna användning har inte stöd i jordabalken.

En fastighets omfattning vid ett visst tillfälle, inklusive andelar i samfälligheter och vilka rättigheter den har tillgång till eller belastas av (se servitut), är resultatet av alla rättsligt giltiga förändringar (fastighetsbildning) den genomgått sedan dess tillkomst. Dessa förändringar finns dokumenterade i förrättningsakter som i Sverige finns lagrade i Lantmäteriets digitala arkiv Arken. För att få säker visshet om vari en fastighet består måste dessa äldre förrättningsakter studeras. Fastighetsregistret inklusive registerkartan ger en icke rättsligt gällande, och inte heller garanterat korrekt, översikt över fastighetsindelningen, fastigheternas omfång, deras rättigheter med mera." Wikipedia


TJÄNSTER

Vår advokatbyrå kommer oftast in då ett företag eller en privatperson redan köpt en fastighet och det då uppstått problem av olika slag med köpet. Det kan vara att det som står i köpeavtalet inte stämmer t.ex arealen på tomten är mindre än vad som står i avtalet eller det fanns kanske inte bygglov där det borde ha funnits. Eller så upptäcker köparen efter en tids boende att det luktar mögel i huset.

Vi har en hel palett av tjänster som vi erbjuder företag och privatpersoner.

Kommer Ni dessutom till oss innan Ni köper en fastighet lovar vi att Ni kan känna Er säkrare än om Ni inte kommit.